Услуги

 • Енергоснабдяване :
  • - проучване, проектиране, изграждане на кабелни линии средно и ниско напрежение, компактни трансформаторни подстанции (КТП,БКТП), мачтови трафопостове (МТП), електромерни табла.
  • - оборудване на разпределителни уредби средно и ниско напрежение;
  • - въвеждане в експлоатация на съоръженията;
  • - подготовка на документи за изкупуване на енергийни обекти;
  • - сключване на тристранни споразумения за съвместна техническа експлоатация на трансформаторни подстанции (електроразпределително дружество- собственик- "БИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД)
  • - абонаментна поддръжка на трансформаторни подстанции.
  • НОВО!!! НОВО!!! НОВО!!!
  • - мониторинг и наблюдениnе на потреблението на ел.енергия.
  • - съдействие по процедура за регистрацията на свободния пазар на електроенергия;
  • - правни и технически консултации при промени в нормативната база, регулираща енергийния пазар;
  • -изготвяне, планиране и управление на товарите и потреблението;
  • -правни и технически консултации, относно договори за присъединение към електропреносната мрежа;
 • Вътрешни електрически инсталации:
  • - проектиране и изграждане на електрически инсталации и структорни кабелни мрежи за битови ,офис и промишлени сгради.
 • Мълниезащитни и заземителни инсталации :
  • - проектиране и изграждане на заземителни и мълниезащитни инсталации на жил.сради ,складове, подстанции и др.

 

Акредитиран орган за контрол от вида ”С”. Акредитация от ИА БСА- ISO/IEC 17020.
 • -пусковоналадъчни и профилактични електролабораторни измервания в областа на електро енергетиката и гражданското строителство.
 • - контрол на електрозащитни средства.

повече...